Kölsche Seite von Katharina Petzoldt

Brave Weechter kumme en der Himmel…   –  vum Katharina Petzoldt

08. – 09.September 2017 zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier

nit esu brave Weechter kumme üvverall hin. Uns Gertrud, uns Vörsetzende, un ich sin schings nit janz esu brav, wie söns wöre mer bes en et Schloss Bellevue noh Berlin jekumme. Eimol em Johr wäden vun unsem Bundespräsident Lück us der janze Republik enjelade, die sich durch ehr- ihrenamplich Engagement verdeent jemaat hann. Et hät uns Ger

Link zu meinen Berliner Freunden

trud bal der Schlaach jetroffe, wie et op eimol en Enladung vum Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und dem singer Frau Elke Büdenbender noh Berlin zo dem jroße Fess em Schlosspark vum Schloss Bellevue jekräjen hät. Et stund dodren:                Mit Ihrem beeindruckenden Engagement halten Sie unsere Gesellschaft zusammen. Sie übernehmen Verantwortung für unser Gemeinwesen und nicht selten bieten Sie denjenigen die Stirn, die sich gegen unsere Demokratie wenden. Sie alle sind die wahren Helden des Alltags. Dankeschön für das, was Sie tun – es ist unendlich wichtig!

Nä, wat hät dat jot jedonn, noh all’ dem Jedöns em Verein en de letzte Johre.

Wa’mer sich allt stundelang en der Woch för en jode Saach ensetz, jet op de Bein stellt wat vill Lückcher Freud brengk, dann deit su e Lov besoders jot. Off kütt dat dann vun Sigge, wo mer jar nit met rechent, wo ävver Lück sin, die de Auge opmaache. Wie säht mer doch och:

Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert.

Dat et Gertrud dann mich usjesook hät, öm noh Berlin metzefahre, hät och ne Jrund. Bei der letzten Jahreshaupversammlung woodt sich opjerääch, dat ming Böcher un CD en der Vereinszeidung vörjestellt woode sin. Dobei ess verjesse woode, dat en dem Boch un op der CD Verzällcher opjeschrevve un jesproche wäde, die ich vör der Verein jeschrevve hann. En zwanzich Johre woren dat 120, all’ för Joddeslohn, und minge Johresbeidrach hann ich och immer brav bezahlt. Dat dat dann besonders erussjestellt wooden ess, kunnten och widder e paar em Verein nit verdrage. Ävver su en Lück jitt et en jedem Verein! Wie hann ich allt ens jesaat: E paar Lück maachen de Arbeit, e paar hann Freud un der Ress meckert un kritiseet. „Su sin de Lück, se künne nix doför..“  Do soll mer dann nit de Loss verliere!  Ävver su en Aanerkennung un Lov vun hühkster Stell baut widder op un mer fingk die Kraff, wigger ze maache. Apropos Kraff. Gertrud meint, dat de Frau Kraft,

Kath+Gertr Dom

domols noch uns Landesmutter, villeich doför jesorch hät, dat die jroße Usszeichnung die richtije jetroffen hät. Un ich hatt dat jroße Jlöck, durch dä Knaatsch en der Jahrshaupversammlung metjenomme ze wäde.

Jedenfalls, wä weed allt vum Bundespräsident un singer leev Frau enjelade? weed en ner schön Red jeihrt un darf sich dann och noch dat Schloss Bellevue belore?

Die Enladung en der Schlosspark un en et Schloss Bellevue wor en Sensazijon! Mer hann uns e paar schön Däch en dem jroße Berlin jejönnt un sin dann möd un voll met neu Endröck widder  jlöcklich en uns schön Colonia jereis.

Home               zurück               nach oben

________________________________________________________________________________________________

Et fussich Julche

von Katharina Petzold

Katharina Petzoldt

Wä kennt nit et Fussich Julche? Dä richtije Name ess Marita Köllner. Allein dä Name pass prima bei et Fussich Julche. Wä heiß en Kölle allt Köllner? Och wa’mer all  „Kölner“ sin. Dat heiß och esu!

Et Julche hät, wie et e Weech vun nor 10 Johre wor, allt op der Bühn jestande. Dis Johr fiert et e 50jöhrich Bühnejubiläum. Wie en Bomb ess dat Leed „Denn mir sin Kölsche Mädcher, hann Spetzebötzjer aan…“,  enjeschlage un ess de „Nationalhymne“ vun de kölsche Mädcher jewoode.  Die hann sich, wie die Fante met der Botz voll Testosteron jemeint hann, de Sau eruss loße ze künne, op der Domplaat zesammejefunge un jesunge: „…mer loßen uns nit draan fummele. Mer loßen keiner draan!!!!“ Un wann doch, dann söke mer uns die selver us. Verstande?!

Ävver och noch ander schön Leedcher hät et Fussich Julche jeschrevve:  „Loss mer zesamme Karneval fiere“,  „Fussich ess schön“,  „Denn et Heimwih nimmps de met“, „Met  Dir spaziere jonn“, „Der Herrjott meint et jot met uns“. Ävver dat Leed:  „Ich hann ne kleine Fläjefall, dä hät se nit mih all“  hät mer nit jefalle. Wie flöck ka’mer selver och ne Fläjefall wäde. Dat singk et hück och nit mih.

Wann et Julche op de Bühn kütt, dann jeit de Poss av! Dann ess jet loss! Dann ess Stimmung pur!  Ävver nit nor Fastelovend tingelt et durch de Säl. Mer  süht un hö’t et bei „Open-Air-Veranstaltungen“, en der Köln-Arena, un wo söns noch üvverall jefeet weed. De Lück singe die Leeder us vollem Hals met. Och em Schluffekinema un em Radio ka´mer et erlevve, wann et de Närrische Hitparad modereet, odder Fastelovend en de WDR-Arkade. Propper aanjedonn en su ner Aat Dirndelkleid, ess et ne Jenuss, im zozehöre un zozesinn. „Mi Hätz schleit för Kölle“ singk et un ein CD heiß „Ich singe nor för Kölle“.

Vör zehn Johre, am 07. September 2007, hät et Marita Köllner em Zeuchhuus bei ner schön Fier der Severins-Bürjer-Pries krääje. Dat ess ne Pries, dä aan Lück verjevve weed, die sich öm Kölle verdeent jemaat hann. Domet wor et en der Kreis vun su prominente Kölsche opjenomme woode wie der Hans Knipp, der Jan Brüggelmann, et Mathilde Voss, der Ludwig Sebus, der Reinold Lois, der Dr. Heribert A. Hilgers un noch vill andere mih.

Dä Pries hät och der Jean Jülich kräje, einer vun de Edelweißpirate, dä dä Dresskreech üvverlääv hatt.

Ich hann et Marita Köllner vör noch jar nit langer Zick en der Philharmonie erläv. Hoffentlich ha’mer noch lang Freud am Fussich Julche.

Home               zurück               nach oben

________________________________________________________________________________________________

Op der Schönheitsfarm

von Katharina Petzold

Katharina Petzoldt trägt eine kölsche Geschichte vor

Eimol em Johr, dat muss eifach sin,
fahre mer op de Schönheitsfarm hin.
Wo sich Kleine, Decke un Jroße,
Runzele un Falde wegrubbele loße.

Eesch wäde mer op Diat jesatz,
weil uns zick Monde ald nix mih pass.
Mer drinke Wasser met Jlaubersalz:
Dann weed jefaas, de Siel us dem Hals.

Mer kritt ze drinke Säfjer, Züppcher,
schwatze Tees us Blösjer un Tütcher.
Setz zesamme em Faastezemmer,
mössen jede Stund ens op der Emmer.

Un setzen do, hann ald Visione,
vun Koche, Deilcher, Schink op Melone,
vun Hämmcher, Blotwoosch, Schlot un Kies,
vun Pudding, Taat, en Porzijon Ies.

Dann noh ner Woch, wat för e Jlöck,
pass mer widder en Wammes un Röck.
Jetz ess mer zefredde, freut sich dann,
dat mer bal widder erenhaue kann.

Ovschüns mer nor Säfjer un Teecher kritt,
am Engk en däftije Rechnung kütt.
Die ess jesalze, mer muss se drage,
die schleit einem richtich op der Mage.

Nit nor der Mage weed he dresseet,
fröh öm Aach weed mer attakeet.

Laufe un höppe dann rund öm de Bäum,
spillen Haschmich, aktiveeren de Dräum,
wa’mer met beidse Füß em Jalopp,
aan der Hüff de Draumzone klopp.

Mer kloppen de Ärme, Bein un Kopp.
Sagen uns selvs: Hück si’mer jot drop!
Kratze dem Nohber Rögge un Föttche.
Jetz künnen se uns all der Puckel erav rötsche.
Eimol am Daach, och dat muss sin,
jonn mer zwei Stund op de Beauty-Farm hin.
Wäden op en huhe Pritsch jelaat,
Un kosmetisch parat jemaat.

Mer krijjen Häng un Föß masseet,
Kräm un Quark en et Jeseech jeschmeet.
De Wimpere jefärv, de Braue jezupp,
De Bäckelcher met kaalem Wasser jetupp.

Un ess de Huck he un do jet loß,
kriss’de « Tiefenwärme » us der Dos :
Em Plastiksack jot enjepack,
met Fettkräm düchtich enjeschmack.

Dann muss de schweißte, üvver en Stund.
Et Wasser läuf der us dem Mungk.
Bes fruh, dat do dat üvverlävs,
weil do e bessje am Levve klävs.

Un ha’mer dat all’ üvverstande,
jonn för en Woch en de Berch mer wandre.
Jetz si’mer fit un strotze för Kraff,
dank Jlaubersalz un Appelsaff.

Un weil mer esu dönn un widder jung,
übe mer der „Hütteneinkehrschwung“.
Freuen uns, wann de Fooderkaat kütt,
wat et do Jodes ze müffele jitt.

Dann haue mer ren, mer dörfen et jo.
Et ess nämlich keine Oppasser do!
Jetz kummen de Hämmcher un der Kappes,
e Liter Bierche us dem Zappes.

Noch e Schnäpsje, dat muss sin.
En Appeltaat jeit och noch eren.
Jetz si’mer fit, jetz föhler mer uns jung,
ömesöns ess keine Enkehrschwung.

Un noh ner Woch dä decke Hammer!
Mer steit vöm Spejel met Katzejammer.
Vun de Taille ess nix mih ze sinn.
Jetz mösse mer widder op de Schönheitfarm hin.

Home               zurück               nach oben

________________________________________________________________________________________________

katharina-rundschauE Päckche us Amerika

von Katharina Petzoldt

„Mer krijjen jede Woch e Päckche,/ e Päckche us Amerika./ Vum Ohm un vun der Tant./ Mer sin us Rand un Band.“ Dat ess us nem Leedche vum Gerhard Jussenhoven un Jupp Schlösser.

Et ess jetz sibbenzich Johre herr, jenau am  9. Mai 1946, do komen de ehschte CARE-Packette us Amerika en Le Havre un dann am 15. Juli 1946 em Bremerhaven aan.  Et wor noh dem Dresskreech. Europa lohch aan der Äd. Fass nüngzich Prozent vun uns schön Stadt wor zerbomb. De Kölsche, die us de Trömmere jekroffe kome, hatten üvverläv, ävver Schless un nix för ze stoche.  Et Klüttekläue wor jo allt vun unsem Fringse-Jüppche (Kardenal Josef Frings) avjesähnt woode, ävver vun de Klütte kunnt mer jo nit satt wäde. Se brohten alsu huhnüdich Hölp. Un die kom usjerechent vun de Yankees, wie mer domols nit esu fing för de amerikanische Besatzungsmaach sagen dät.

Am 27. Nov. 1945 hann 22 amerikanische Wohlfahtsorjanisatione (Cooperative for American Remittance to Europe) sich zesammejedonn, öm dä ärm Minsche en dem zerbombte Europa ze helfe. Su sin üvver 10 Millijone CARE-Packette verscheck woode, die jeholfe hann, dat die ärm Lück, die dä Kreech üvverläv hatte, dann nit noch hungerssterve moote.

Un wat nit all’ en dä Pakette dren wor: Cornflakes, Corned Beef,  Kakao, Kaffe, kondenseete Milch, Botter, Kies, Zijarette, Schukelad, Käujummi, Eipolver un wat söns noch all’. Met der Zick däten de riche Amis all dat erüvverschecke, wat huhnüdich jebruch woodt: vun der Zahnpasta aanjefange bes zo ahl un neu Klamotte.

Unse Oberbürjemeister Konrad Adenauer hät sing Dankbarkeit esu usjedröck:

„Jedes der fünf Millionen CARE-Pakete, die bis jetzt in Deutschland abgeliefert worden sind, hat dazu beigetragen, die Not zu lindern und ein Band der Freundschaft zu schaffen….“

Jlöcklich wor och dä, dä en Tant, ne Ohm odder ne Fründ en Amerika hatt, dä dann och noch Üvverlevvenspackettcher schecken dät.

Su lang ess dat doch jar nit herr. Mer mööten et doch eijentlich wesse, ich meine de Äldere vun uns, die dat Älend noch am eije Liev erlääv hann, wie dat ess, usjebomb ze sin un Schless ze hann!

Hundertdausende Minsche laufen hück widder vun doheim  fott, weil do de Bombe falle un se nix ze esse hann. Ha’mer dann all verjesse, wie dat he vör nor 70 Johre en Kölle ussohch un dat och meer ohne fremde Hölp hädden nit üvverlevve künne?

Home               zurück               nach oben


Saach ens Blotwoosch

vum Katharina Petzoldt

Katharina Petzoldt
Katharina Petzoldt

„Saach ens Blotwoosch,/ dat ess doch jar nit schwer./ Saach ens Blotwoosch,/ ich jaranteeren deer./ Wä nit richtich Blotwoosch sage kann dat ess,/ ne imitierte Kölsche janz jewess..“ So heiß et en nem Leedche vum Jupp Schlösser. Un wigger heiß et: „Wäm dat Woot ze schwer he ess, dä säät eifach Flönz.“ Met keinem andere Woot en der kölsche Sproch weed usprobeet, ov mer  ne echte Kölsche, alsu einer, dä he jeboore un opjewahße, odder ne zojereiste Kölsche ess. Mer kann noch esu vill übe, wa’mer die Sproch nit als Puut en der Famillich odder op der Stroß metkräjen hät, ess et janz fies schwer,  Kölsch spreche ze lihre. Versöke ka’mer et jo. Ävver ne Kölsche hö’t et flöck eruss. „Och, do bess jo ne Imi!“, weed dä dann veruuz. Dat litt do draan, dat et em Kölsche en janze Häd mih Laute jitt wie en der Huhdütsche Sproch. Mer hann fünf  „Gs“:  „G“ wie „J“, dä Ach-Laut, Ich Laut, Zäpfchen –R un K-Laut un vier verschiedene „Os“: e offe un lang, e jeschosse un lang, e offe un koot un e jeschlosse un koot. Die Kölsche sprechen dat ohne nohzedenke richtich us. Avver wie well dat einer, dä sich he nit

de Knee opjeschlagen hät, lihre?

Mer sin janz vun der Blotwoosch avjekumme. Op jeder kölsche Fooderkaat fingk mer „Himmel un Äd met Blotwoosch“. Der Himmel sin Äppel, die jo bovve om Baum wahße un die Äd sin Ädääpele, die jo en der Äd lijje. Dann kütt noch die Blotwoosch dobei. En Tillekatess! Su, wä jetz nit richtich Blotwoosch sage kann, dä säht eifach Flönz. Mer fingk op ner kölsche Fooderkaat ävver och „Flönz met Musick“. Wat Flönz ess, wesse mer jetz. Die Musick dobei sin en Schievjer jeschnedde Öllich, de Musick, weil mer donoh jot blose kann. Vun hingen eruss natörlich.

Fröher dät Flönz ävver noch jet anders bedügge: die Engkcher vun ner Woosch; vun jeder Zoot. Kom ne kleine Fetz bei der Metzjer un wollt e halv Pund Flönz för der Hungk hann: “Ävver kein Fleischwoosch! Die maach minge Vatter nit!“

Vör jar nit langer Zick stundt en der Zeidung: Woosch em Tess! Wä määt de beste Woosch? Et sin 210 Wöösch enjescheck woode. Dobei wor och jewöhnlije un beste Blotwoosch.  En de beste Blotwoosch kütt mager Fleisch vun der Sau, Speck ohne Schwad, Levver un vill Blot. Jetz  mooten all die Zoote jo och probeet wäde. Un domet nit widder der klöschen Klüngel – dat adich Flänzje – blöhe kunnt, woss keiner, vum wäm die Woosch zesammejemengk wooden ess.

En der Poppesetzung em Kölsche Hännesje-Thiater jitt et en Blotwoosch als Orde. Die, die die dann krijje, hann ävver nit lang Freud draan, denn der Speimanes nimmp se inne tireck widder av: „Hääär Prprpräsident, die Wooosch!“

Home               zurück               nach oben


„Die Kuns hätt unse Kevin och jekunnt“

vum Katharina Petzoldt

kath-funkeImmer, wann ich en der Stadt en der Nöh vum Dom ben, muss ich unsem Herrjott Tach sage. So soß ich eines Dachs ens widder en ner Bank un dät jrad ne kleine Verzäll met im halde. Do kom e  älder Fräuche met ehrer Doochter en die Bank un satzten sich nevve mich. Ov ich woll odder nit, moot ich mer ne Disköösch zwesche denne zwei aanhöre.

„Och, dat ess alsu dat neu Finster vum Gerhard Richter,“ säht die Doochter för ehr Mamm.“

„Wie, dat sühs De ehsch jetz?“

„Jo, ich kumme nit esu off en de Stadt un en der Dom allt ens jar nit, do hann ich doch nie Zick för.“       „Un – wat meins De?“

„Wie, wat meins De?“

„Wat sähs De för dat neu Finster, wie jefällt et Deer?“ „Jo, hhmm, schön bungk ess et jo, ne?“

„Ess dat alles, wat Der dozo enfällt?“

„Jo, ich weiß et nit, üvver dat Finster hann sich jo allt schlau Lück, die vill mih Ahnung vun Kuns hann wie ich, der Kopp zerbroche un sich erömexplezeet. Jedenfalls, unsem Kardenal jefällt et nit. Dä meint, dat dat Finster eher en en Moschee passen dät, mer künnt jar nit erkenne, dat dat e Kirchefinster ess, ohne Hellijebildcher un Fijure us der Bibel un esu…“

„Och, loor doch ens, wie schön dat Leech erenfällt un sich op dem Boddem widderspejelt!“

„Ich sagen et jo, schön bungk ess et schon. Minge Willi hät jesaat, wann ich en der Dom köm, dann sollt ich dat Finster ens op mich wirke loße, dann dät ich op eimol Fijure sinn, die mer op der ehschte Bleck nit sinn künnt.“

„Jo, Dinge Will, dä süht schnell jet, wat nit do ess. Villeich hatt dä och widder ze vill jepött.“

„Och, Mutter, hör doch op; sulang ich verhierodt ben, bess De luuter üvver der  Will am nöttele. Jetz bess en stell, domet ich dat Finster op mich wirke loße kann, villeich sinn ich dann och die Fijure…“

„Pass op, dat Do kein Jespenster sühs!“

„Halt doch ens Ding Mul, wie soll ich mich dann do op dat Finster konzentreere künne…..“

„Un, sühs De jet?“

„Nä, bes jetz noch nit… Nä, ich sinn nor bungkte Viereckcher… Ich muss dä Will noch ens froge, wat dat dann för Fijure sin. Ävver bei denne Dreidimensionebilder, die mer sich janz noh vör de Nas halde muss  un wo dann och immer janz andere Avbildunge zom Vörsching kumme, bei denne funktioneet dat bei meer och nit immer…

Weiß De ens jet wat, mer jonn jetz en Tass Kaffe drinke, villeich e ander Mol, wann ich mich besser konzentreere kann, villeich sinn ich dann mih… Schön bungk ess et jo, ävver die Kuns hätt unse Kevin och jekunnt….!!“

Home               zurück               nach oben


De Flöstersetzung: Ömmerjöncher för Luschhöhncher

vum Katharina Petzoldt

Kathaina PetzoldtDies Johr fingk de Flöstersitzung nit en der Flora, wie all die Johre vörherr, statt,

dies Johr läuf die em Jözenich, en der jot Stuff vun Kölle av. Orjaniseet un zesammejestellt vum Doris Lendle, Reinold Louis un Wolfgang Oelsner. Et ess wie e Familljefess, mer triff do Bekannte und Fründe un jefeet weed op ech kölsche Aat.

Et hö´t sich jot aan, Ömmerjöncher för Luschhöhnscher, ävver mäncheiner weiß met dä Wööt nix aanzefange, et sin jo och Düsseldorfer em Saal.

Et jitt em Kölsche vill Usdröck, die mer nit mih esu jenau kennt un jebruch.    Ömmere, dat sin Klickere, runde Küjelcher, mit denne mer als Puute immer jespillt hann. Die kunnten us Jlas odder Ton sin. Klein söße Ömmerjöncher ävver sin wieße odder bungke Zuckerküjelcher, die mer fröher aan de Chressdäch  op dem Leckerjotsteller jefunge hät.

Ich jläuve, hück jitt et jar keine Leckerjotsteller mih. De Pänz sin esu verwennt, die krijjen et janze Johr üvver Schukelad un Kamelle, dat ess för die hück nix Besonderes mih.

Ömmerjöncher säht mer ävver och för  Verzällcher – leckere, söße Verzällcher – beldlich jesinn.

Su un jetz Luschhöhnscher: Lusche meint zohöre,  jenau hinhöre, lustere, de Öhrcher spetzte. E Luschhöhnche ess alsu einer, dä jenau hinhöre, zohöre kann. Un die dann op de Flöstersetzung jonn, mösse jot lusche künne, denn dann jonn einem die Krätzjer, Verzällcher un Leeder aan et Jemöt un mer kritt ene Püngel Freud. Do jitt et Zuckerküjelcher för Lück, die jot zohöre künne. Kein laute Flöstertüte un kein Musick, bei der einem de Öhrcher fleje jonn; et ess en Setzung noh ahler kölscher Aat met Krätzchensleedcher un Verzällcher.

Dä, un wat sin jetz Krätzjensleedcher? Nit kratze, wäsche, säht mer, wann sich einer immer am jöcke ess.  Mer kann der Mamm ävver och et Jeld kratze (stibitze), sich erus-  odder opkratzte, sich fing maache alsu.

Mer kann ävver och avkratze, dann ess mer dut, ävver dat jehö´t he nit herr. Mer kann sich och  selvs odder andere met der Mul klein Schrömcher odder Krätzjer verpasse, wa´mer sich selvs odder andere op de Schöpp nimmp. Die dann noch en Rümcher odder Leedcher verpack vörjedrage, ess en echte Kunz, un die, die dat jot künne, sin Krätzjesmächer un Krätzjessänger.

Do süht mer et ens widder! Et ess jar nit esu einfach, die kölsche Sproch zo verstonn. Selvs Kölsche kummen he un do allt ens aan et üvverläje.  Dröm aan all die se noch künne:  dot se fläje, bewahre un bubbele, domet nit eines Dachs der Letzte, der Kölsch spreche kunnt, usjestopp em Museium verstöpp.

Home               zurück               nach oben


E jelunge Chressfess

vum Katharina Petzoldt

Jelunge ess e  Chressfess, wann se all zofredde sin. Un wie wor et bei Üch? Mänch einer kühmp allt vörherr: „Ich wör fruh, wann ich et allt üvverstanden hätt.“ Jedes Johr Fredde, Freud, en Jans em Pott. Harmonie op Bestellung. Dat flupp nit immer!

Am Hellije Ovend sprungen de Pänz wie opjedrieht durch die Bud. De Jans bröötschten  em Pott  un moot jede Veedelstund bejosse wäde. En de elektrische  Chressbaumkääze wor ne Koote, die brannte nit, un de Schwijjermo kom vill ze fröh. Der  Ühm, dä de Jeläjenheit  usjenötz hatt, dat nit luuter einer op in oppasse dät, hatt sich eine hinger der Knurvel jeschott, soß  zesammejesack em Lähnstohl un summten vör sich hin: „Morjen, Kinder, wird’s was jeben…“

Dann wor de Jans zieh, der Rude Kappes aanjebrannt.

Et Chressfess ess e Familljefess. Dann kütt de Verwandtschaff,  mih us Tradition als wie us freiem Welle. Mer hät  sich  lang nit jesinn un freut sich, dat mer sich ens singe Fruss von der Siel kühme kann. Jestress vun de Chressdachsvörbereitunge lijjen de Nerve blank un et Pitterche singk allt zom zichste Mol:  „Morjen kommt der Weihnachtsmann…“

Et Jeschenketuusche fängk aan. Janz vun allein säht mer „ Och wie schön“ un bedank sich brav. Ävver off ess mer enttäusch,  trick en Schnüss un sprich us Protess dä janzen Ovend kei Woot mih. Der Mage spillt  verröck, weil mer sich üvverfresse hät. Mer hät fassjestallt, dat 31 % vun de Mannslück en där Chressdachszick fünef Kilo zonemme, bei de Fraulück sin et 42%.

Och jitt et Lück, die einsam sin, un jrad aan de Chressdäch et ärme Deer krijje. Mänch einer drieht durch un nimmp sich op  Hellichovend et Levve.

Ävver Chressdäch avschaffe , dat jeit doch nit. Mer künnt jo keine Reibach mih maache. Rund dreihundertdressich Euro investeet en Famillich durchschnettlich en Parfüm, Praline, Böcher, Hinstellfijürcher, Brilljante, Huushaltjeräte un un un.

Körperfettwoge woren dis Johr dä Renner. Dat ka´mer sich prima vörstelle. De Mamm kritt op Hellichovend en Körperfettwoch,  stellt sich drop un läuf,  vun nem Hühlkramp jeschöddelt, op et Höffje.

„Weightwatchers“,  Muckibude, Therapeute, Ihberater un Avvekate hann noh de Däch Hochkonjunktor. Harmonie op Knoppdruck; dat funktioneet esu nit!!

„Komm, lo´mer all nohm Dom jonn,“ singk der King Size Dick. Ävver wat solle mer dann do? Och jo, do wor doch noch jet…!?


Home               zurück               nach oben

dom ecki_Kath_bearbeitet-1